گواهینامه iso 10002

فرايند رسيدگي به درخواست‌ها و شكايات مشتريان مطابق استاندارد ISO 10002:2019 صورت می‌گيرد.

ISO1002: 2019