ISO 10002 2018

فرايند رسيدگي به درخواست‌ها و شكايات مشتريان مطابق استاندارد ISO 10002:2018 صورت می‌گيرد.

ISO1002: 2018