بنر صفحه دانلود g1حمعس

برنامه +G1  برای کنترل دستگاه +G1 (مدل قدیمی تر G1 ULTRA) تهیه شده است.

بوسیله این برنامه می توان سیستم حفاظتی یا مدارهای صنعتی که به دستگاه +CLASSIC G وصل شده را کنترل کرد. 

استفاده از این برنامه برای دستگاه های جدیدتر توصیه نمی شود.