بنر صفحه دانلود multi

عملکرد برنامه Z4 Multi دقیقا مانند Z4 Farsi است با این تفاوت که به جای یک سیستم حفاظتی Z4 Multi می تواند 8 سیستم حفاظتی را کنترل نماید. در این برنامه کاربر می تواند سیستم ها را نامگذاری کرده و به راحتی آنها را کنترل نماید.