بنر صفحه دانلود ست اپ
اپلیکیشن CLASSIC SETUP برای انجام تنظیمات پیشرفته روی تلفن‌کنندۀ G1 Ultra طراحی شده است.

بوسیله این اپلیکیشن می‌توان برای ریموت‌ها، زون‌ها و سنسورهای بی‌سیم، تعریف نام کرد؛ نام تعریف‌ شده در پیامک‌ها درج می‌شود. تعیین حدود دسترسی کاربران سیستم و تغییرمتن پیامک‌های تحریک سیستم، از کاربردهای دیگر آن است.

دقت کنید اپلیکیشن SETUP برای انجام تنظیمات است و برای کنترل سیستم باید از سایر اپلیکیشن‌ها استفاده کرد.