تلفن‌کنندۀ کلاسیک G1Ultra می‌تواند آژیر و همچنین بروز خطا (Fault)  در سیستم اعلام حریق را به شما اعلام کند.

تلفن کنندۀ G1 را می‌توان به طور مستقل به سیستم اعلام حریق وصل کرد و یا به صورت همزمان به سیستم حفاظتی واعلام حریق ارتباط داد. بر این اساس و با توجه به اینکه سیستم اعلام حریق ممکن است رلۀ خروجی نیز داشته باشد یا خیر، چهار روش زیر برای سیم‌بندی پیشنهاد می‌شود:

 

 

 روش اول: اتصال همزمان G1 Ultra و Z4 Ultra به سیستمهای اعلام حریق فاقد رلۀ خروجی

 

۱- طبق نقشه زیر سیم بندی را انجام دهید. (برای بزرگنمایی روی تصویر بزنید)
۲- پیام صوتی Message 1 را با مضمون هشدار سیستم اعلام حریق ضبط کنید.
۳- پیام صوتی Message 2 را با مضمون هشدار سیستم اعلام سرقت ضبط کنید.
۴- با اپلیکیشن Classic SETUP متن پیامک تحریک ۱ را به «هشدار اعلام حریق» تغییر دهید.
۵- با اپلیکیشن Classic SETUP متن پیامک  تحریک ۳ را به «هشدار اعلام سرقت»  تغییر دهید.

 

 

 روش دوم: اتصال همزمان G1 Ultra و Z4 Ultra به سیستمهای اعلام حریق با رلۀ خروجی 

 

۱- طبق نقشه زیر سیم بندی را انجام دهید. (برای بزرگنمایی روی تصویر بزنید)
سیم بندی سیستم حفاظتی کلاسیک به سیستم اعلام حریق با رله ی خروجی
۲- پیام صوتی Message 1 را با مضمون هشدار سیستم اعلام حریق ضبط کنید.
۳- پیام صوتی Message 2 را با مضمون هشدار سیستم اعلام سرقت ضبط کنید.
۴- با اپلیکیشن Classic SETUP متن پیامک تحریک ۱ را به «هشدار اعلام حریق» تغییر دهید.
۵- با اپلیکیشن Classic SETUP متن پیامک تحریک ۳ را به «هشدار اعلام سرقت» تغییر دهید.
 در صورت استفاده از رلۀ Fault  در ادامه، مراحل زیر را نیز انجام دهید:
۶- با اپلیکیشن Classic SETUP متن پیامک تحریک ۴ فعال را به «توجه! بروز خطا در سیستم اعلام حریق» تغییر دهید.
۷- با اپلیکیشن Classic SETUP متن پیامک تحریک ۴ غیرفعال را به «توجه! خطا در سیستم اعلام حریق رفع شد» تغییر دهید.

 

 

 روش سوم: اتصال G1 Ultra به سیستمهای اعلام حریق فاقد رلۀ خروجی

 

۱- طبق نقشه زیر سیم بندی را انجام دهید. (برای بزرگنمایی روی تصویر بزنید)
سیم بندی تلفن کننده ی g1 جی وان کلاسیک به سیستم اعلام حریق بدون رله ی خروجی
۲- پیام صوتی Message 1 را با مضمون «هشدار سیستم اعلام حریق ضبط کنید.
۳- با اپلیکیشن Classic SETUP متن پیامک تحریک ۱ را به «هشدار اعلام حریق» تغییر دهید.

 

 

 روش چهارم: اتصال G1 Ultra به سیستمهای اعلام حریق با رلۀ خروجی

 

۱- طبق نقشه زیر سیم بندی را انجام دهید. (برای بزرگنمایی روی تصویر بزنید)
سیم بندی تلفن کننده ی جی وان g1 کلاسیک به سیستم اعلام حریق با رله ی خروجی
۲- پیام صوتی Message 1 را با مضمون هشدار سیستم اعلام حریق ضبط کنید.
۳- با اپلیکیشن Classic SETUP متن پیامک تحریک ۱ را به «هشدار اعلام حریق» تغییر دهید.
 در صورت استفاده از رلۀ Fault در ادامه، مراحل زیر را نیز انجام دهید:
۴- با اپلیکیشن Classic SETUP متن پیامک تحریک ۴ فعال را به «توجه! بروز خطا در سیستم اعلام حریق» تغییر دهید.
۵- با اپلیکیشن Classic SETUP متن پیامک تحریک ۴ غیرفعال را به «توجه! خطا در سیستم اعلام حریق رفع شد» تغییر دهید.

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

درهمین زمینه