برای تنظیم طرز شماره‌گیری تلفن‌کننده حین آژیر، Classic G1 Ultra  دارای دو حالت تحریک است:


  تحریک سطحی (Level Trigger) سازنده در این حالت قرار داده است.

 در این حالت هرگاه تحریک قطع شود یا زمان آژیر تمام شود، تلفن‌کننده شماره‌گیری را متوقف می‌کند؛ البته شمارۀ گرفته شده نیمه‌کاره رها نمی‌شود. برای فعال کردن این حالت کافیست طبق فرمول زیر عمل کنید:

 تحریک لبه (Edge Trigger)

در این حالت حتی اگر تحریک قطع شود یا زمان آژیر تمام شود، دستگاه با تمام شماره‌های موجود در حافظه تماس می‌گیرد. برای فعال‌ کردن این حالت کافیست طبق فرمول زیر عمل کنید:

 

 تحریک‌ یا تریگرهای تلفن کننده G1

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

درهمین زمینه