برای بازگرداندن Z4 ULTRA به تنظیمات کارخانه (Reset Factory) که به معنای پاک کردن همه ریموت‌ها و برگشتن دستگاه به تنظیمات اولیه‌ است؛ به ترتیب زیر عمل کنید:

 

۱- دستگاه Z4  را باز کرده و سیم مثبت باتری را جدا کنید. 
۲- کانکتور ترانس Z4 Ultra را جدا کرده و چند لحظه صبر کنید. 
۳- دکمه LRN را روی برد دستگاه فشرده و نگه دارید. 
۴- کانکتر ترانس را وصل کنید. 
5- پس از چند ثانیه دکمه LRN را رها کنید.
6- سیم مثبت باتری را وصل کنید. 
 دستگاه به تنظیمات اولیۀ کارخانه برگشته و کلیۀ ریموت ها و تنظیمات پاک شده است.

 

  بعد از ریست فکتوری دستگاه به تنظیمات اولیه کارخانه باز میگردد و باید تمامی تنظیمات دلخواه را دوباره انجام دهید.

ریست فکتوری برای مواقعی که یکی از ریموت ها مفقود شده مناسب است، بعد از ریست لازم است ریموت های موجود را دوباره به دستگاه ست کنید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

درهمین زمینه